Vedtægter

for


ELSEGÅRDE VANDVÆRK§ 1 Navn og hjemsted

Selskabet, der er stiftet andelsselskab, hvis navn er Elsegårde Andelsvandværk.

Selskabet har hjemsted i Ebeltoft kommune.


§ 2  Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand­forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvar­ lige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødven­dige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.


§ 3  Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejer­

lejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.


§ 4 Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Ebeltoft kommune godkendte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.


§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser iøvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsi­diært og solidarisk.

Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlem - mets indskud

Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.


§ 6  Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stik­ ledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.


§ 7 Levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner - som iflg. deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som iflg. særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af be­ styrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vand­ leverancer.


§ 8 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juli måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand senest den 1. juni.

På den ordinære generalforsamling foretages flg.:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkal­delsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhand­lingsprotokol, der underskrives af dirigenten.


§ 9 Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har en stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog ud­ over egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har tale­ ret men ingen stemmeret.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemme­ berettigede er tilstede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordi­nær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemme­ berettigede.


§ 10 Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 3 fra byen og 2 fra sommerhuse-medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 3 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 1 (2) og 1 (2) medlemmer, første gang efter lodtrækning.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter en fra byen og en fra sommerhuse.

Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvde­len af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent persona­ le og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til admini­stration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og bud­get.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.


§ 11 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura.


§ 12 Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af den (de) generalforsamlingsvalgte revi­sor(er).

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.


§ 13 Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stem­ mer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsy­ningsmuligheder, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.


§ 14 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerede generalforsamling den _____________ og sidst ændret på generalforsamlingen den 17. december 1994.

De træder i kraft den 17. december 1994.