Generalforsamling

Her findes dagsordener og referater fra afholdte generalforsamlinger.

Evt. personfølsomme oplysninger fremgår ikke af referaterne.

Elsegårde Vandværks ordinære generalforsamling 7. April 2024. 

Referat.


Søren Bjerregård Andersen, Blushøjgård valgt. Søren konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Asbjørn startede med at adressere den tidligere mangeårige kasserer Henriks Winthers bortgang. Asbjørn ønskede at udtrykke tak for mange års virke, og vandværket gav en krans ved bisættelsen af Henrik.

Der er ved at være styr på de mange procedurer ift bank mv. i forbindelse med overdragelse til ny kasserer.

Vandprøver: Alle prøver er stadig fine på nær hvad angår nitratindholdet. Det ligger konstant omkring den grænse, der på lidt længere sigt vil blive overgrænsen for tilladeligt nitratindhold i drikkevand.

Angående pesticider i drikkevandet, som er et tiltagende problem i hele landet, mener Asbjørn ikke der er større fare for vores vand. Boringen er ikke ret dyb, så det vand vi pumper op har kun opholdt sig i jorden i en kortere årrække. 

Eventuelle pesticider skulle derfor allerede forventes i vandet såfremt der forekommer nedsivning.

BNBO: (BoringsNære BeskyttelsesOmråder) Foreløbig skal aftaler herom indgås på frivillig basis med Flemming Søndergård. 

I hele Syddjurs Kommune er der dog endnu ikke indgået nogen aftale overhovedet, så det er uvist hvordan denne procedure vil forløbe fremover. (Mere herom senere i ref.) 

Drifts- og anlægsbudget: (Takstblad) Vandværkets budget skal fremover udformes efter regler der umiddelbart forekommer omfattende at leve op til. 

I det forløbne år har der derfor være flere møder med Djursvand for at afklare på hvilken måde Elsegårde Vandværk kan samarbejde med Djursvand om de administrative byrder. Der er således tale om et samarbejde der bygger videre på den aftale om administrativ assistance der blev indgået med Djursvand i 2020.

Tilsyn fra Grundvandsgruppen/Syddjurs Kommune:

Efter tilsynet blev Elsegårde Vandværk præsenteret for nogle krav angående den daglige drift, samt et krav om at vandværket har en person tilknyttet med bestået hygiejnekursus for håndværkere.

De krævede forbedringer samt hygiejnekurset har Torben Vous påtaget sig. 

Beretningen vedtaget.

Regnskabet vedtaget.

Der ønskes vedtagelse af budget også for 2025.

Efter møder med Djursvand og den nye viden om hvad takstbladet skal indeholde, samt af hensyn til en kommende renovering af hovedledningen på Blushøjvej, stiger fast bidrag fra kr. 300 i 2023 til kr. 600 i 2024 og kr. 620 i 2025. 

m3 prisen stiger fra kr. 3,00 i 2023 til kr. 4,60 i 2024/25.

I det nye budget optræder en post på kr. 80.000 til udskiftning af vandmålere. Det er bestyrelsens holdning at udskiftning af alle vandmålere foretages på en gang. 

Der installeres vandmålere der aflæses elektronisk, og samtidig med udskiftningen indlæses ledningsnettet i LER (LedningsEjer Registeret).

Registrering i LER er et krav.

Der blev spurgt om de nye målere bliver af den type, der medvirker til at afsløre udsivning af vand fra rørene. Bestyrelsen skal afklare hvilken prisforskel der vil blive tale om og tage stilling hertil.

Der blev spurgt om de nye målere kan sættes inde i husene, fx fordi målerbrønden er udsat for oversvømmelse/høj grundvandsstand.

Det skal afklares.

Budget vedtaget.


Asbjørn genvalgt.

Torben valgt.

Kasper udtræder.

Brian genvalgt.

Søren genvalgt som suppleant.

Steffen repræsenterer fortsat sommerhus ejerne.


Suppleant for revisor er Søren Fur.

Forslaget er realitetsbehandlet under pkt 4: Budget for 2024/25 Vedtaget.

Vandværkets fremtid.

Stigende krav til vandkvalitet, stigende byrder til bestyrelsen, usikre økonomiske byrder fx i forbindelse med vedligehold af ledningsnettet, usikre økonomiske byrder i forbindelse med de krævede aftaler om BNBO (se u pkt 2) gør det nødvendigt at afklare hvilke muligheder der er for fortsat drift af vores lille vandværk og på hvilke betingelser det kan ske.

Bestyrelsen påtager sig i tiden frem til næste generalforsamling at fremlægge information, så punktet “Vandværkets fremtid” kan realitetsbehandles på generalforsamling i 2024.


Ref:

Torben.