Orienteringsbrev til forbrugerne ved Elsegårde Vandværk

Oprettelsesdato: Apr 16, 2013 11:35:48 AM

Dette orienteringsbrev  udsendes til alle medlemmer af Elsegårde Vandværk med følgende emner:

-          Vandafbrydelse den 9. marts.

-          Alarm- og styringssystem.

-          Arbejdsdag den 5. maj.

-          Generalforsamling 2013 den 7. juli kl. 13.

 

Vandafbrydelse den 9. marts

Vi havde desværre en længere vandafbrydelses lørdag den 9. marts.

Årsagen, var en løs forbindelse, der opstod i forbindelse med etableringen af det nye styrings og alarmanlæg.

Vi regner med at fejlen udelukkende skyldtes denne løse forbindelse i den eksisterende filterstyring, i modsatte fald vil vi i bestyrelsen overveje hvorvidt, det er nødvendigt at flytte filterstyringen over på den nye styring.

Alarm- og styringssystem til overvågning af vandforbrug

Det nye alarmsystem er nu idriftsat og funktionsdygtigt.

Alarmsystemet er af typen PS416 fra Ørum & Jensen Elektronik A/S og specielt udviklet til styring og overvågning af små og mellemstore vandværker. Vi har i bestyrelsen valgt at starte med den mindste løsning, der overvåger:

-          Forhøjet nat-flow, der indikere et ledningsbrud

(det har længe været et ønske fra medlemmernes side)

-          For lav vandstand i råvandstanken. (mindsker risikoen for vandafbrydelse)

-          Desuden styrer det nye system råvandspumpen. 

Den var tidligere forbundet til et par niveauvippere i råvandstanken. Denne metode var dog en yderst skrøbelig løsning, som øgede risikoen for såvel overflow samt tørlægning af råvandstanken.

Bestyrelsen vil blive varslet med SMS - beskeder, og kan derfor reagere tidligere. Så vi  kan forhåbentlig undgår vandafbrýdelser, som 9. marts.

Vi er i bestyrelsen glade for endelig at have fået etableret overvågning af evt. ledningsbrud i form af nat-flow overvågning. Desuden er vi glade for at have valgt et system, som kan udbygges efter behov, og  derved sikre at vandværket kan leve op til skærpede lovkrav fremadrettet.

Arbejdsdag den 5. maj

Vi vil fra bestyrelsens side gerne indbyde alle medlemmer til en arbejdsdag:

Søndag den 5. Maj kl. 13.00. til kl. 19.00.

Formålet med arbejdsdagen er at færdiggøre byggeriet af vandværkshuset, beskære og fjerne beplantningen omkring vandværket samt rengøre og rydde op i og omkring vandværket.

Vandværket byder på en forfriskning i løbet af eftermiddagen.

Alle, der har interesse i at sikre en fortsat sikker og stabil drift af vandværket, er velkomne.

Tilkendegivelse om deltagelse eller ej kan ske på:

 www.elsegaardevand.dk/arbejdsdag  eller telefon 8634 1283. - gerne inden 1. maj.

 

Generalforsamling 2013.

Bestyrelsen har på det seneste bestyrelsesmøde besluttet at flytte vandværkets årlige generalforsamling fra sidste weekend til første weekend i juli måned. Derved vil generalforsamlingen igen som tidligere falde på samme dag som grundejerne på Blushøjvej afholder generalforsamling. Der afholdes derfor generalforsamling:

Lørdag den 7. juli kl. 13.00.

Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være formanden i hænde senest den 1. juni.

På bestyrelsen vegne og vel mødt til arbejdsdag 5. maj

Asbjørn Thyregod

formand@elsegaardevand.dk